Ghi lò hơiGhi lò hơi

Ghi lò tròn

Liên hệ

Bảng thông số ghi lò tròn bộ 2 thanh và bộ 3 thanh:

  • Ghi lò tròn bộ 2 thanh 440mm Nồi 50 kg
  • Ghi lò tròn bộ 2 thanh 360 mm Nồi 70 kg
  • Ghi lò tròn bộ 2 thanh 280 mm
  • Ghi lò tròn, bộ 2 thanh 540 mm Nồi 100 kg
  • Ghi lò tròn, bộ 3 thanh 690 mm Nồi 200 kg
  • Ghi lò tròn, bộ 3 thanh 550 mm Nồi 200 kg
  • Ghi lò tròn, bộ 3 thanh 780 mm Nồi 300 kg
  • Ghi lò tròn, bộ 3 thanh 900mm Nồi 500 kg
  • Ghi lò tròn, bộ 3 thanh 1070mm Nồi 800 kg
  • Ghi lò tròn, bộ 3 thanh 1230mm Nồi 1000 kg